บทความแปลข่าว

วิธีแปลข่าว มีวิธี อธิบายดังนี้

คำอธิบาย

หัวข้อข่าวนี้ออกแบบ เป็นโครงสร้างของ Noun Phrase โดยมี Head Noun (หรือคำนามหลัก คำว่า Work)
ดังนั้นเวลาแปล จึงต้องแปลจากหลังมาหน้า ดังนี้ "งานขีปนาวุธระยะไกลแบบเร่งความเร็วของเกาหลีเหนือ"

คำศัพท์เพิ่มเติม

1. Work = งาน
2. Missile = ขีปนาวุธ
3. Long-Range = ระยะไกล
4. North Korea's Acceleated
= แบบเร่งความเร็วของเกาหลีเหนือ

Ref : The Wall Street Journal

แปลโดย www.recovery.in.th

#แปลภาษาอังกฤษ

วิธีแปลข่าว มีวิธี อธิบายดังนี้

Since taking power in 2011, Kim Jong Un has modernized the weapons program, sped test launches and forced Western leaders to worry more about Pyongyang’s intentions than ever before.

คำอธิบาย

ใช้ since เพื่อบอก จุดเริ่มต้นของเวลา (starting point) ดังนั้นก้อน Main Clause " Kim Jong Un has modernized the weapons program" จึงต้องใช้ กริยาในเหตุการณ์ Present Perfect "has moderned"

คำศัพท์เพิ่มเติม

1. taking power = เข้ามามีอำนาจ
2. modernnize = พัฒนาให้ทันสมัย

Ref : The Wall Street Journal

แปลโดย www.recovery.in.th

#แปลภาษาอังกฤษ

วิธีแปลข่าว มีวิธี อธิบายดังนี้

Pyongyang is the capital and largest city of the Democratic People's Republic of Korea (commonly known as North Korea).

คำอธิบาย

เปียงยางเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เรียกว่าเกาหลีเหนือ)

คำศัพท์เพิ่มเติม

1. the capital = เมืองหลวง
2. largest city = เมืองที่ใหญ่ที่สุด
3. commonly known = ท่ี่รู้จักกันทั่วไป
4. as North Korea = ในชื่อเกาหลีเหนือ

Ref : The Wall Street Journal

แปลโดย www.recovery.in.th

#แปลภาษาอังกฤษ

วิธีแปลข่าว มีวิธี อธิบายดังนี้

Nylon magazine is an American-based pop-culture and fashion magazine started in 1999 with a circulation today of 216,466

คำอธิบาย

started in 1999 เป็นกริยาเทียม ซึ่งแปลในความหมายถูกกระทำ โดยแปลว่า 'ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1999"

ประโยคนี้แปลว่า

นิตยสารไนลอน เป็นนิตยสารวัฒนธรรมป๊อปและนิตยสารแฟชั่นที่ก่อตั้งขึ้นในอเมริกาในปี ค. ศ. 1999 ด้วยยอดจำหน่าย ในวันนี้ที่ 216,466 ฉบับแล้ว

คำศัพท์เพิ่มเติม

1. circulation = ยอดจำหน่าย
2. pop-culture = วัฒนธรรมป็อป

Ref : Nylon magazine

link http://tunegroover.com/the-top-20-selling-fashion-magazines/

แปลโดย www.recovery.in.th

#แปลภาษาอังกฤษ

วิธีแปลข่าว มีวิธี อธิบายดังนี้

World Trade Flows Suggest Strong Economic Growth This Year

คำอธิบาย

หัวข้อข่าวนี้ออกแบบ เป็นโครงสร้างของ Main Clause โดยมี

Subject = World Trade Flows
Verb = Suggest
Object = Strong Economic Growth
Modifier = This Year

ซึ่งแปลว่า
กระแสการค้าโลกคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในปีนี้

คำศัพท์เพิ่มเติม

1. grew = กริยาช่องที่ 2 เป็นการณ์ที่ผ่านมาแล้ว แปลว่า โตขึ้นthe first quarter = ไตรมาสแรก (3 เดือนแรก ของปี)
2. continuing = ต่อเนื่อง
3. recovery = ฟื้้นตัว
4. second half of last year = ครึ่่่งหลังของปี

ref  link : https://www.wsj.com/news/economy

แปลโดย www.recovery.in.th

#แปลภาษาอังกฤษ

วิธีแปลข่าว มีวิธี อธิบายดังนี้

World trade flows grew in the first quarter, continuing a recovery that
began in the second half of last year.

คำอธิบาย

โครงสร้างคร่าวๆ
Subject = World trade flows
Verb = grew
Modifier = in the first quarter เป็นตัวขยายความ

ซึ่งแปลว่า
การไหลเวียนของการค้าโลกเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรก และเริ่มฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว

คำศัพท์เพิ่มเติม

1. grew = กริยาช่องที่ 2 เป็นการณ์ที่ผ่านมาแล้ว แปลว่า โตขึ้นthe first quarter = ไตรมาสแรก (3 เดือนแรก ของปี)
2. continuing = ต่อเนื่อง
3. recovery = ฟื้้นตัว
4. second half of last year = ครึ่่่งหลังของปี

link : https://www.wsj.com/news/economy

แปลโดย www.recovery.in.th

#แปลภาษาอังกฤษ

วิธีแปลข่าว มีวิธี อธิบายดังนี้

Home Sales Slip amid Housing Shortage

คำอธิบาย

Subject = Home sales
Verb = slip
Modifier = amid Housing Shortage

ซึ่งแปลว่า
ยอดขายบ้าน ลื่นไหล ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย

คำศัพท์เพิ่มเติม

1. amid (prep) = ท่ามกลาง
2. housing (noun) = ที่อยู่อาศัย
3. shortage (noun) = ความขาดแคลน

ref link : https://www.wsj.com/news/economy

แปลโดย www.recovery.in.th

#แปลภาษาอังกฤษ

วิธีแปลข่าว มีวิธี อธิบายดังนี้

Home sales declined in April, a tepid start to a spring selling season marked by a dearth of homes available for purchase.

คำอธิบาย

โครงสร้างประโยคคร่าวๆ

Subject = Home sales
Verb = declined (verb ช่อง 2 สื่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา)
Modifier = in April (ตัวขยายความ มาขยายคำว่า "declined")

ซึ่งแปลว่า

ยอดขายบ้านลดลงในเดือนเมษายน เริ่มฤดูอุ่นเครื่องในฤดูใบไม้ผลิที่ขายได้ตามฤดูกาล อันเนื่องจากขาดแคลนบ้านที่สามารถซื้อได้

คำศัพท์เพิ่มเติม

1. tepid = ความอุ่น
2. spring = ฤดูใบไม้ผลิ
3. dearth = ความคลาดแคลน

ref link : https://www.wsj.com/news/economy

แปลโดย www.recovery.in.th

#แปลภาษาอังกฤษ

วิธีแปลข่าว มีวิธี อธิบายดังนี้

Over 1000 Chilean Films, Documentaries and Short Films Available Online

คำอธิบาย

ซึ่งแปลว่า

ภาพยนตร์ชิลี, ภาพยนตร์สารคดีและภาพยนตร์สั้นกว่า 1,000
เรื่องที่พร้อมใช้งานออนไลน์

คำศัพท์เพิ่มเติม

ref: GlobalVoices
ที่มา https://globalvoices.org/2017/10/22/over-1000-chilean-films-documentaries-and-short-films-available-online/

แปลโดย www.recovery.in.th

#แปลภาษาอังกฤษ

วิธีแปลข่าว มีวิธี อธิบายดังนี้

The website Cinechile has put together a list of 1,171 Chilean productions,
including short films, full-length features, documentaries and animations
from different genres and periods of the country's history.
The films have been made available online by their producers and archived by Chilean
organizations devoted to the development of the audiovisual arts.

คำอธิบาย

ซึ่งแปลว่า

เว็บไซต์ Cinechile ได้รวบรวมรายชื่อจำนวน 1,171 ชิลีโปรดักชั่น รวมทั้งภาพยนตร์สั้น คุณสมบัติยาวเต็มสารคดีและภาพเคลื่อนไหวจากประเภทที่แตกต่างกันและช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ของประเทศ ภาพยนตร์ได้รับการเผยแพร่ทางออนไลน์โดยผู้ผลิตและจัดเก็บโดยองค์กรชิลี ที่ทุ่มเทให้กับการพัฒนางานโสตทัศนศิลป์

คำศัพท์เพิ่มเติม

1. genres = ประเภท
2. audiovisual = โสตทัศน หรือเกี่ยวกับเสียงและภาพ

Non-Finite Verb (กริยาเทียม)

devoted to the development of the audiovisual arts.

ที่ทุ่มเทให้กับการพัฒนางานโสตทัศนศิลป์
อธิบายเพิ่ม : คำว่า devoted เป็นกริยาเทียม คือกริยาช่อง 3 ที่ไม่ได้ทำหน้าที่กริยาแท้แล้วแต่เปลี่่ยนหน้าทีี่เป็นตัวขยายความ มาขยายคำว่า "Chilean organizations"

ref: GlobalVoices
ที่มา https://globalvoices.org/2017/10/22/over-1000-chilean-films-documentaries-and-short-films-available-online/

แปลโดย www.recovery.in.th

#แปลภาษาอังกฤษ