เรียนภาษาอังกฤษ นอกสถานที่ (in-House Training)

Corporate Training

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในบริษัท ด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มย่อย จำนวนคนต่อกลุ่มตามความต้องการของคุณ เราสามารถออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสม สำหรับการใช้งานและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณโดยเฉพาะ

Group Training

เรียนกลุ่มเล็กๆ 2-5 ท่าน ด้วย 3 รูปแบบที่คุณกำหนดเองได้ ทั้งหลักสูตร จำนวนผู้เรียน วันและเวลาเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มของคุณ ก่อนไปต่างประเทศ, ก่อนสอบภาษาอังกฤษ, ก่อนไปสัมภาษณ์งาน, ก่อนนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ ฯลฯ

Private Training / Go Inter

เพื่อพัฒนา และแก้จุดบกพร่องของคุณโดยเฉพาะ ในรูปแบบการเรียนแบบตัวต่อตัว เรียนในหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อคุณ โดยเฉพาะด้วยวิธีการสอนที่เน้นแก้จุดบกพร่องของคุณได้ตรงจุด สามารถเรียนในเวลาที่คุณสะดวกและพร้อมที่สุด กับบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่นเป็นกันเอง เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤาก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ ครบทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปประเทสไหนๆ ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปทำอะไร คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ!