7. Basic Conversation 1

เทคนิคการออกเสียงภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง แม่นยำ มั่นใจ

  • หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษนี้ ได้พัฒนาขึ้นสำหรับผู้สนใจตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปที่มุ่งเน้นพัฒนาการออกเสียงของตนให้มีมาตรฐานตามแบบของเจ้าของภาษา
  • เนื้อหาที่บรรจุลงในหลักสูตร ได้เน้นให้เห็นถึงความแตกต่างของลักษณะความแตกต่างที่สำคัญทางภาษาของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นั่นคือ เสียงสระ เสียงพยัญชนะ
  • การเน้นเสียงในระดับคำและระดับประโยค และการใช้เสียงสูงต่ำในประโยคซึ่งสื่อความหมายที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกเนื้อหาอื่นๆที่มีความสำคัญในระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ
  • เพื่อที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนนั้นเพิ่มศักยภาพในการออกเสียง ซึ่งท้ายที่สุดนั้นผู้เรียนจะสามารถฟังภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแม่นยำและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

เนื้อหา :

1. เสียงพยัญชนะและสียงสระที่เป็นปัญหาในการออกเสียงสำหรับคนไทย
2. สัญลักษณ์ทางภาษา (Phonetic transcription) ของเสียงพยัญชนะและสียงสระในภาษาอังกฤษ
3. เสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ (English consonants)
4. เสียงสระในภาษาอังกฤษ (English Vowels)
5. การเน้นเสียงคำ (Word stress)
6. การเน้นเสียงในประโยค (Sentence stress ) และคำที่สื่อความหมายในประโยค (Target tones)
7. การใช้เสียงสูงต่ำในประโยค (Intonation)

จุดประสงค์ในการเรียน :

1. สามารถอ่านสัญลักษณ์ทางภาษาของภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาและออกเสียงคำศัพท์ที่ยากได้
2. สามารถเน้นเสียงทั้งในระดับคำและประโยคได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้จังหวะและเสียงสูงต่ำในประโยคได้อย่างถูกต้อง
4. สามารถออกเสียงภาษอังกฤษได้อย่างถูกต้องแม่นยำในสถานการณ์ต่างๆ
5. มีความมั่นใจในการออกเสียงและสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

 

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
พระครับ คะแนนก็ได้เยอะเหมือนกันครับ
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
พระครับ คะแนนก็ได้เยอะเหมือนกันครับ
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
จากสัมภาษาณ์ไปแล้ว คือคะแนนสอบ สุดยอดมากเลยครับ คุณเอ๋
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
จากสัมภาษณ์ไป อันนี้คือคะแนนสอบครับเก่งมากครับ คุณกิ๊ฟ
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
จากสัมภาษณ์ คะแนนได้เยอะมากเลยครับ เก่งมาๆๆครับคุณลี่