fbpx

7. Basic Conversation 1

เทคนิคการออกเสียงภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง แม่นยำ มั่นใจ

  • หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษนี้ ได้พัฒนาขึ้นสำหรับผู้สนใจตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปที่มุ่งเน้นพัฒนาการออกเสียงของตนให้มีมาตรฐานตามแบบของเจ้าของภาษา
  • เนื้อหาที่บรรจุลงในหลักสูตร ได้เน้นให้เห็นถึงความแตกต่างของลักษณะความแตกต่างที่สำคัญทางภาษาของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นั่นคือ เสียงสระ เสียงพยัญชนะ
  • การเน้นเสียงในระดับคำและระดับประโยค และการใช้เสียงสูงต่ำในประโยคซึ่งสื่อความหมายที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกเนื้อหาอื่นๆที่มีความสำคัญในระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ
  • เพื่อที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนนั้นเพิ่มศักยภาพในการออกเสียง ซึ่งท้ายที่สุดนั้นผู้เรียนจะสามารถฟังภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแม่นยำและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

เนื้อหา :

1. เสียงพยัญชนะและสียงสระที่เป็นปัญหาในการออกเสียงสำหรับคนไทย
2. สัญลักษณ์ทางภาษา (Phonetic transcription) ของเสียงพยัญชนะและสียงสระในภาษาอังกฤษ
3. เสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ (English consonants)
4. เสียงสระในภาษาอังกฤษ (English Vowels)
5. การเน้นเสียงคำ (Word stress)
6. การเน้นเสียงในประโยค (Sentence stress ) และคำที่สื่อความหมายในประโยค (Target tones)
7. การใช้เสียงสูงต่ำในประโยค (Intonation)

จุดประสงค์ในการเรียน :

1. สามารถอ่านสัญลักษณ์ทางภาษาของภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาและออกเสียงคำศัพท์ที่ยากได้
2. สามารถเน้นเสียงทั้งในระดับคำและประโยคได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้จังหวะและเสียงสูงต่ำในประโยคได้อย่างถูกต้อง
4. สามารถออกเสียงภาษอังกฤษได้อย่างถูกต้องแม่นยำในสถานการณ์ต่างๆ
5. มีความมั่นใจในการออกเสียงและสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

 

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
จากสัมภาษณ์ คะแนนได้เยอะมากเลยครับ เก่งมาๆๆครับคุณลี่
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
จากสัมภาษาณ์ไปแล้ว คือคะแนนสอบ สุดยอดมากเลยครับ คุณเอ๋
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
พระครับ คะแนนก็ได้เยอะเหมือนกันครับ
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
จากสัมภาษณ์ไป อันนี้คือคะแนนสอบครับเก่งมากครับ คุณกิ๊ฟ
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คอร์ส RE
พระครับ คะแนนก็ได้เยอะเหมือนกันครับ
ปิดโหมดสีเทา